Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Komornik sądowy (…) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym; 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza. Ustawa o komornikach sądowych  z dnia 22.03.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 771.

4.1.1

Właściwość Terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marek Bobowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Oławy, który obejmuje miasto Oława oraz gminę Domaniów, miasto i gminę  Jelcz-Laskowice, miasto i gminę Siechnice oraz gminę Czernica.

Zobacz Właściwość
0286h0014

Licytacje

Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez Komornika Sądowego licytacjach nieruchomości i ruchomości. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi licytacji..

Zobacz Najnowsze
4.1.1

Potrzebne Wnioski

Dla Państwa wygody, w dziale „Wnioski” udostępnione zostały wzory wniosków egzekucyjnych dotyczące spraw alimentacyjnych i cywilnych. Dzięki temu mogą Państwo przygotować dokument przed udaniem się do kancelarii.

Zobacz Wnioski